Cesta k městu. Program Mládež v akci regionu Těšínské Slezsko

Název projektu: Cesta k městu. Program Mládež v akci regionu Těšínské Slezsko

Rozhodnutí č.: 2011 - 5083 / 030 - 001

Celkové náklady projektu: EUR 115 540 ,--

Výše dotace: EUR 56 070 ,--

Dotační titul: EACEA - Youth in Action Programme, Action 4.6 - Youth support systems

Doba realizace: 01.05.2012 - 01.05.2014

 

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na podporu mládeže, její neformální vzdělávání, rozvoj a podporu mládežnických iniciativ, podporu dobrovolnictví a aktivního občanství mládeže. Aktivity s mezinárodní účastí mládeže byly zaměřeny na navázání multikulturálního dialogu a posílení přeshraniční spolupráce v oblasti mládeže v regionu Těšínského Slezska. V rámci projektu jsme rovněž věnovali pozornost systému práce s mládeží a nástrojům pro podporu jejích vlastních aktivit a kreativity a rovněž organizacím, jež se prací s mládeží zabývají.

Cílem projektu bylo vytvoření komunikačních cest a navázání dialogu mezi mládeží, neziskovými či obdobnými organizacemi a představiteli města, aktivní zapojení mládeže do života města a vytvoření platformy neformálního vzdělávání mládeže.

Aktivity projektu:

  • 14 národních iniciativ (projekty realizované neformálními skupinami mládeže ve věku 15-30 let)
  • 2 mezinárodní iniciativy mládeže (projekty se zahraničním partnerem garantované insititucemi)
  • 4 mezinárodní výměny mládeže (7-mi denní CZ/PL/SK výměny mládeže ve věku 13-30 let garantované institucemi)
  • 4 projekty Evropské dobrovolné služby (20-ti týdenní pobyty zahraničního dobrovolníka v partnerských organizacích města)

Projekt je ukončen.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Education, Audiovisual & Cultural Executiv Agency prostřednictvím Youth in Action Programme a rozpočtu města.

Brožura


Cesta k městu II

Projekt Cesta k městu II je zaměřen na podporu spolupráce a navázání strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, kteří v Karviné žijí, a představiteli města a veřejného dění. Projekt navazuje na již dříve realizovaný projekt Cesta k městu, který byl zaměřen zejména na finanční podporu iniciativ mládeže (viz realizované projekty). Nyní je naším cílem dále rozvíjet komunikaci a strukturovaný dialog mládeže a představitelů města, nadále prohlubovat metody neformálního vzdělávání a prostřednictvím aktivity Kreativní business zajistit udržitelnost systému finanční podpory aktivní mládeže a těch, kteří chtějí realizovat neziskový projekt pro své město. V rámci projektu Cesta k městu II jsme se zaměřili i na další aktivity, kterými bychom chtěli nadále posílit platformu podpory a práce s mládeží. Novinkami jsou Mládežnická rada Karviné, rozvoj fungování dobrovolnického centra a besedy mládeže nejen s představiteli města.

KA 01- SETKÁNÍ MLÁDEŽE A ZÁSTUPCŮ VEŘEJNÉHO DĚNÍ:

Tato klíčová aktivita se sestává ze tří typů setkání. Prvním z nich byla jednodenní setkání - tematicky zaměřené besedy mládeže se zástupci města a dalšími subjekty podílejícími se na veřejném životě města v diskutované oblasti, např. se zástupci místních firem, neziskových či příspěvkových organizací, zástupci státní správy i samosprávy. Cílem bylo navázání vzájemného strukturovaného dialogu.

Druhým typem byla pracovní setkání mladých realizátorů projektů kreativního businessu, kde mohli vzájemně, ale i s externím koordinátorem a zástupci města, konzultovat své projekty, problémy a situace při realizaci, a zároveň prezentovat svůj postup jako motivaci a inspiraci ostatním.

Třetím typem byla víkendová školení, kde mladí lidé získávali kompetence definování, přípravy, realizace projektu - dopracování nápadů do podoby reálného projektu a jeho formalizace do projektové žádosti.

KA 02 - KREATIVNÍ BUSINESS - vlastní iniciativy mladých na městské úrovni

V rámci této klíčové aktivity jsme vyhlásili výzvu pro předkládání nápadů mladých lidí ve věku 15-30 let na realizaci neziskového projektu pro své město, vrstevníky, ale i např. seniory či děti. Tematicky nebyly projekty omezeny, vše záleželo na předložených nápadech a schopnostech mladých lidí svůj nápad převést na reálný projekt a tento si před komisí města obhájit. Celkově město pro tuto aktivitu ze svého rozpočtu vyhradilo 330.000 Kč.

KA 03 - MLÁDEŽNICKÁ RADA

Mládežnická rada byla vytvořena z řad žáků, studentů a mládeže, kteří mohli např. navštívit jednání komisí Rady města Karviné nebo se jiným způsobem zapojit do života města a učit se tak procesům, kterými město řídí jednotlivé oblasti dění.

Mládežnická rada je určena pro mládež od 13  do 30 let.

Členové Mládežnické rady města Karviné se zúčastnili dvou workshopů jako neformálního setkání mládeže s představiteli města. V průběhu realizace aktivity rovněž probíhala neformální setkání mládežnické rady, kdy mohli mladí lidé rozebírat témata, která je zajímají a prezentovat své postřehy a potřeby, jež mládež vnímá, představitelům města a veřejného života.

KA 04 - DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Základní myšlenkou je nezisková a dobrovolná činnost pro podporu města, kdy se mladí lidé identifikují s problémy ve svém okolí, na které mohou navázat právě svou dobrovolnickou činností. Může se jednat o účast na European Voluntary Service, dobrovolnické aktivity v našem městě, ale zároveň dobrovolnické centrum poskytuje záštitu mladým lidem pro konání jejich vlastních aktivit, besed, seminářů.

Partnerem této aktivity je Regionální knihovna Karviná, při které je zřízeno Dobrovolnické centrum, jehož služby bychom chtěli dále rozšířit. Aktivita navazuje na projekt Cesta k městu, kdy bylo dobrovolnické centrum zřízeno. Jedním z dalších cílů je prohloubení a výměna zkušeností s dobrovolnictvím a začleněním mládeže do veřejného života s dalšími partnery na národní i mezinárodní úrovni a šíření dobré praxe a osvědčených postupů dále.

Tento projekt byl spolufinancován z Programu Mládež v akci a rozpočtu města.

Brožura k projektu Cesta k městu II

Dobrovolnické centrum


 

MLÁDEŽ KRAJI

Statutární město Karviná se v roce 2014 podílelo na realizaci pilotního projektu Mládež kraji, který byl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizován Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a jehož hlavním cílem byla podpora inciativ mládeže prostřednictvím poskytování účelových dotací na realizaci neziskových projektů.

Bližší informace naleznete zde.